Spololočnosť Dalno Trade, s.r.o. v rámci realizácie projektu Zavádzanie inteligentných inovácií do priemyselnej výroby spoločnosti Dalno Trade, s.r.o., ITMS2014+: 313012W801, vyhlasuje výzvu na obstaranie predmetu zákazky Automatizovaná linka na výrobu nábytkových dielcov s kolaboratívnym robotom a 3D skenovaním.
Podklady k výzve nájdete na stiahnutie nižšie.

 

Tlačivá na stiahnutie:

Predĺženie

CV

Výzva na preloženie ponuky

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Kúpna zmluva

Opis predmetu zákazky

Kúpna zmluva Excellent